Aliance výživových poradců
www.aliance-vyziva.cz

Stanovy AVP ČR

image

Poslední aktualizace stanov proběhla 12. 7. 2009.

text stanov ke stažení jako dokument Word

 

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ALIANCE VÝŽIVOVÝCH PORADCŮ ČR
(dále AVP ČR)

 

Článek 1
Základní ustanovení

 1. AVP ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení občanů orientující se na poskytování poradenských služeb ve výživě včetně poznávacích, lektorských a publikačních aktivit, na tuto činnost navazujících.
 2. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.
 3. Jménem AVP ČR jedná zpravidla jeho prezident. Jménem AVP ČR může jednat i pověřený člen výboru, případně jiný člen sdružení.
 4. Sídlem AVP ČR je Praha.

 

Článek 2
Vnější vztahy AVP ČR

 1. AVP ČR má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí svou činnost v souladu s těmito stanovami.
 

Článek 3
Hlavní úkoly AVP ČR

 1. Naplňování cílů moderního výživového poradenství prostřednictvím přednáškové, publikační a konzultační činnosti.
 2. Navrhování legislativních opatření příslušným státním a jiným orgánům vedoucích k zajištění vysoké odborné úrovně a profesionality výživového poradenství v CR.
 3. Na podporu těchto cílů vyvíjí zejména tuto činnost:
  1. pořádání a organizování přednášek a vzdělávacích seminářů ve vztahu k výživě
  2. nakladatelská, vydavatelská a publikační
  3. reklamní a propagační
 

Článek 4
Organizační uspořádání

 1. Nejvyšším orgánem AVP ČR je Valná hromada. Svolává ji výbor nejméně jednou za čtyři roky. Náhradou za svolání Valné hromady může být obeslání všech členů AVP ČR dopisem výboru, v němž budou členové sdružení informováni o všech změnách ve stanovách nebo jiných důležitých změnách v AVP ČR (např. navrhovaných změnách ve složení výboru, volbě prezidenta apod.) s tím, že členové AVP ČR budou vyzváni, aby se do příslušného data vyjádřili (schválili či neschválili) příslušné změny.
 2. Mimořádná Valná hromada AVP ČR může být svolána rozhodnutím výboru AVP ČR a musí být svolána, pokud o její svolání požádá nejméně 30 % členů.
 3. Valná hromada AVP ČR je usnášeníschopná při účasti nejméně poloviny členů. Rozhodnutí Valné hromady lze učinit po schválení nadpoloviční většinou.
 4. V mimořádném případě může rozhodnutí Valné hromady nahradit písemné vyjádření členů AVP ČR (viz článek 4. 1.). K přijetí právoplatného rozhodnutí je potřebné vyjádření minimálně 50 % písemně se vyjádřených členů AVP ČR.
 5. Valná hromada zejména:
  1. projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření AVP ČR,
  2. schvaluje plán činnosti AVP ČR na následující období,
  3. volí výbor na období nejméně čtyř let,
  4. schvaluje stanovy AVP ČR, jejich změny, doplňky a jiná závažná usnesení, přesahující obvyklou operativní činnost,
  5. plní funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutí výboru,
  6. jmenuje čestné členy AVP ČR,
  7. rozhoduje o vzniku nebo zániku AVP ČR a o jejím názvu.
 6. Výbor AVP ČR volí ze svého středu prezidenta sdružení.
 7. Výbor je výkonným orgánem AVP ČR, který řídí jeho činnost v období mezi Valnými hromadami. Skládá se ze 4 členů volených na nejméně čtyřleté funkční období, a to z prezidenta (jednatele), viceprezidenta (hospodáře), kontrolora a jednoho člena. Výbor svolává prezident podle potřeby, nejméně 1x ročně.
 8. Jednání výboru řídí prezident AVP ČR. Výbor je oprávněn přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Rozhodnutí je právoplatné, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina členů; v případě rovnosti má prezident rozhodující hlas.
 9. Výbor zejména:
  1. vydává operativní pokyny a informace členům AVP ČR, včetně písemných materiálů a zpráv zpracovaných pro jednání Valné hromady dle bodu 4 článku 4,
  2. rozpracovává závěry Valné hromady a zodpovídá za jejich realizaci,
  3. operativně plní další úkoly, vyplývající z článku 2.a 3. stanov AVP ČR.
 10. Prezident zejména:
  1. jedná jménem AVP ČR,
  2. zodpovídá za činnost výboru,
  3. podává členům AVP ČR aktuální informace o účasti na pořádaných akcích a výsledcích jednání se státními a jinými orgány.
 11. Viceprezident zejména:
  1. po dohodě s prezidentem nebo v případě jeho nemoci zastupuje prezidenta
  2. zajišťuje soulad činnosti AVP ČR s právními předpisy
 12. Hospodář zejména
  1. odpovídá za majetek AVP ČR
  2. je zodpovědný za výběr a evidenci členských příspěvků členů AVP ČR
 13. Kontrolor zejména
  1. zodpovídá za kontrolu činnosti výboru
  2. pořizuje zápis z jednání výboru a Valné hromady
 14. Člen výboru se zejména
  1. podílí na práci výboru
  2. v případě nemoci zastupuje kontrolora
 

Článek 5
Členství, práva a povinnosti

 1. Členství v AVP ČR je dobrovolné a žádá se o ně zasláním žádosti o členství obsahující:
  1. jméno a příjmení žadatele
  2. rodné číslo a adresu jeho trvalého bydliště
  3. motivační část, v níž žadatel uvede svoje představy o členství
 2. Podmínky členství: Členem AVP ČR se může stát každý, kdo má zájem se podílet na činnosti sdružení, podal žádost o členství adresovanou výboru AVP ČR, zaplatil členský příspěvek a souhlasí s těmito Stanovami. Členem se stává žadatel dnem, kdy splní tyto podmínky. O vzniku členství je výborem informován.
 3. Členský příspěvek ve výši 500 Kč ročně složí uchazeč o členství nejpozději v den podání žádosti o členství a potom za každý následující kalendářní rok do 31.12. roku přecházejícího, vždy do rukou nebo na účet hospodáře.
 4. Člen AVP ČR má právo:
  1. podílet se na činnosti AVP ČR a zúčastňovat se akcí AVP ČR,
  2. volit a být volen za člena výboru AVP ČR,
  3. schvalovat plán činnosti a hospodaření a kontrolovat jeho plnění,
  4. dostávat písemně nebo telefonicky informace o plánované činnosti a zprávy o účasti na akcích doma a v zahraničí,
  5. obracet se na výbor se svými podněty, návrhy, dotazy, stížnostmi apod. s právem na jejich vyřízení.
 5. Člen AVP ČR je povinen:
  1. aktivně se podílet na činnosti AVP ČR,
  2. dodržovat Stanovy AVP ČR a respektovat rozhodnutí výboru,
  3. chránit majetek AVP ČR,
  4. propagovat činnost AVP ČR zejména prostřednictvím sdělovacích prostředků,
  5. vyhledávat dárce finančních a materiálních prostředků na činnost sdružení.
 6. Členství v AVP ČR zaniká:
  1. písemnou žádostí, doručenou výboru AVP ČR k datu uvedenému v žádosti.
 

Článek 6
Majetek a hospodaření AVP ČR

 1. Majetek AVP ČR tvoří zejména:
  1. povinné i dobrovolné členské příspěvky,
  2. dary fyzických a právnických osob,
  3. granty, dotace apod.
 2. Hospodaření AVP ČR se řídí rozpočtem sestaveným výborem a schváleným Valnou hromadou.
 3. Finančními prostředky mohou disponovat prezident AVP ČR a další členové výboru pověření písemně prezidentem AVP ČR.
 4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečnění jeho cílů a to v souladu s formami činnosti uvedenými v článku 3 těchto stanov.
 

Článek 7
Účinnost stanov

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace na MV ČR pod registr č.j. VS/1-1/65 450/06-R MV ČR.

 

Přípravný výbor občanského sdružení AVP ČR pracuje ve složení:

Prezident a jednatel: Ing. Ivan Mach, CSc.

Viceprezident: Daniela Lojková

Hospodář a kontrolor: Miloš Škorpil

Člen výboru: Monika Divišová

 • banner 1
 • banner 2
 • banner 3
AVP
Hledání
Naši partneři
Najdete nás

Menu